خورشید نه آنسـت که هر روز بچـرخد
خورشید سری بود جدا شد به جفا، های