آنچنان کز رفتن گل، خار می ماند بجا
از جوانی حســرت بسیار می ماند بجا