از خیـل مردانی که می گفتنـد می مانیــم
انگـار تنهــا ابن ملجم با علی مانـده است